giovedì 19 agosto 2010

Goodbye Shenyang!


mi mancherai.

Nessun commento: